Behandling

Målgrupp

Stall Xena är ett behandlingsalternativ för flickor i åldrarna 13 – 25 år. Vi tar emot flickor som av olika anledningar befinner sig i en för dem, ogynnsam utveckling. Det kan bland annat vara vara sociala problem, relationsproblem, psykisk problematik, depressioner, ätstörningar, ADHD eller störningar inom det autistiska spektrumet.

Behandling och utbildning

Vi arbetar i en miljöterapeutisk form där vistelsen på dagarna sker i stallet. Genom att bygga på ett intresse vill vi få flickorna motiverade att upptäcka sina egna resurser och utveckla dem.

Vi använder oss av stallet som är en rik och terapeutisk miljö som både lockar och ställer krav. En miljö som ger möjlighet till möten, samtal, samvaro och kommunikation. Under placeringen får flickan en ”egen” häst som hon får följa i utbildning och utveckling. Vid en tät kontakt mellan flickan och hästen byggs ett starkt band mellan dem och en process startar där flickan får utveckla sin förmåga tillsamspel. I detta sker många parallellprocesser som vi använder oss av i samtal och reflektioner. Detta leder till större självkännedom och ökat självförtroende. Arbetet med hästen blir ett sätt att återfå tilliten till sig själv och sin omvärld.

För de flickor som fortfarande har skolplikt men inte klarar av att gå i skolan kan lösningen se ut på olika sätt. Vi försöker alltid hitta lösningar som är optimala för den enskilda flickan. Skolan och stallet går att kombinera.

Unga människor som befinner sig i en för dem ogynnsam utveckling behöver en utvecklande och strukturerad vardag, som med hjälp och stöttning kan motivera till en förändring, där förmågan att klara sig själv och viljan att ingå i samhället på ett positivt sätt ökar. Att lära känna sig själv, och genom det bättre kunna avgöra vad som är bra eller dåligt för sig själv, är vår målsättning med behandlingen.

Boende

Stall Xenas har ett antal konsulentstödda familjehem knutna till behandlingsverksamheten. Familjehemmen och behandlingspersonalen i stallet har ett mycket nära samarbete och arbetar för att göra ett optimalt behandlingsarbete. Konsulterna kan vid behov alltid nås dygnet runt.

Med vistelse i stallet på dagtid och boende i familjehem drar vi både nytta av att flickorna ingår i en grupp med dess dynamik och möjligheter till utveckling och ändå får det lugn och enskildhet som finns i ett familjehem med dess normala hemmiljö. Det ger en god grund för positiv inlärning.

Familjearbete

Vi har ett nära samarbete med flickornas föräldrar eller andra viktiga personer i deras liv. Familjearbetet består av regelbundna familjesamtal. Målsättningen är att nå ett fungerande samspel i familjen och att hitta nya sätt, där alla är delaktiga, att hantera det vardagliga livet tillsammans.

Utveckling tillsammans med hästen
Ut på tur aldrig sur